CÔNG VĂN MỚI

Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. Thực hiện đối với lớp 1 từ năm học 2020 - 2021