TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY NINH VỚI VIỆC: BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19 TRONG TRƯỜNG HỌC.

Thực hiện công văn số 548/PGDĐT-GD của Phòng GD&ĐT huyện Tiền hải. Trường tiểu học Tây Ninh .....

Tài liệu đính kèm: Tải về

         Thực hiện Công văn số 548/PGDĐT-GD của Phòng GD&ĐT huyện Tiền hải, về việc triển khai “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học”, Trường Tiểu học Tây Ninh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung của cuốn “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học” đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh của trường. (có tài liệu kèm theo).

2. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn trong cuốn “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học”; yêu cầu mỗi lớp học phải có tối thiểu một cuốn “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học” để ở lớp học. Giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh tại nhà trường theo hướng dẫn trong cuốn Sổ tay trên.

          3. Phối hợp với cha mẹ học sinh hướng dẫn, giám sát và nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đăng tải Tài liệu “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học” trên trang Website của trường để thuận tiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh của trường cập nhật, tiếp cận.